Παραλαβή 19/04/16 Τροπικά ψάρια και ασπόνδυλα γλυκού νερού

20.04.2016
από stavros tsipas

Apteronotus aldifrons   Black ghost knife              9-10cm 16.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-red       7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-red side              7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-yellow 7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-OB        7-8cm    20.00

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                5-6cm    4.40

Betta species     Plackat dumbo betta                      10.00

Betta splendens               Crown tail black betta                    19.00

Betta splendens               Crown tail white betta                   19.00

Betta splendens               Assorted siamese male fighter  5-6cm    4.00

Betta splendens               Tricolor siamese male fighter      6-7cm    4.00

Boraras merah  Phoenix rasbora                               1.60

Botia macracantha                           5cm        5.80

Carassius auratus             Black moor fantail goldfish           5-6cm    2.50

Carassius auratus             Calico fantail goldfish      5-6cm    2.50

Carassius auratus             Red fantail goldfish         4-5cm    2.50

Carassius auratus             Red/white fantail goldfish            5-6cm    2.50

Cichlasoma severum      Hero severum   11-12cm               38.00

Colisa lalia            Dwarf gourami PAIRS     4.5cm    4.00

Colisa lalia            Neon red dwarf gourami Male   4.5cm    4.00

Corydoras aeneus           Bronze corydoras             2.5cm    2.60

Corydoras aeneus albino              Albino corydoras              2.5cm    2.60

Corydoras paleatus         Pepper corydoras            2.5cm    2.60

Corydoras sterbai            Sterbai corydoras             2.5cm    4.00

Corydoras trilineatus      Julii corydoras    2.5cm    4.00

Gnathonemus petersil  Elephant nose   10cm     25.00

Hemichromis bimaculatus            Jewel cichlid       6-7cm    7.60

Hemigrammus rhodostomus      Rummy nose tetra          2.25cm  1.50

Hypostomus plecostomus           Red belly sucker               6.5cm    4.70

Jordanella floridae           Flag cichlid (american)    3-4cm    3.00

Labidochromis caeruleus                              6-7cm    6.80

Lepisosteus oculatus      Spotted gar        7cm        20.00

Microgeophagus altispinosa        Bolivian butterfly cichlid                5-6cm    5.50

Microrasbora species     Microrasbora sp. Galaxy                               4.00

Neocaridina heteropoda              Red rili shrimp   1cm        2.40

Neocaridina species        Red cherry shrimp           1-1.5cm                1.40

Osteogiossum bicirrhosum          Silver arrowana 10-11cm               38.00

Otocinclus affinis              Otocinclus affinis              2/3cm   4.60

Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra     2cm        1.50

Paracheirodon innesi     Neon tetra          2cm        1.30

Poecilia latipinna              Blood-red SF molly PAIRS             5.5cm    4.80

Poecilia reticulata             Assorted guppy Female                3cm        1.00

Poecilia reticulata             Assorted guppy Male     3cm        1.50

Procambarus clarkii         Freshwater red lobster 5cm        8.30

Pseudotropheus demasoni         Pseudo. Demasoni          5cm        8.60

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT           4.5cm    6.00

Pterygolichthys gibbiceps             Hi fin red plecs  6.5cm    5.00

Symphysodon aequifasciata       Leopard red discus          8.5cm    44.00

Symphysodon aequifasciata       Pigeon blood discus        8.5cm    28.00

Symphysodon aequifasciata       Red turquoise discus      9/10cm 36.00

Symphysodon aequifasciata       Brilliant blue turquoise discus     7cm        25.00

Symphysodon aequifasciata       Checkerboard discus      7.5cm    26.00

Symphysodon aequifasciata       Golden discus    7cm        36.00

Symphysodon aequifasciata       Snow white discus           8.5cm    48.00

Uaru amphiacanthoides                Uaru cichlid                         20.00

Xiphophorus helleri        Assorted swords HF        4.5cm    2.30

Xiphophorus maculatus                Assorted platy   4cm        1.20

Παραλαβή 15/04/16 Φυτά

15.04.2016
από stavros tsipas

Alternanthera reinickii "mini"     4.20 €

Alternanthera rosanervig             4.20 €

Anubias barteri var. barteri          7.80 €

Anubias barteri var. nana             7.80 €

Cabomba aquatica           4.20 €

Cladophora         3.00 €

Cryptocoryne wendtii Tropica    3.50 €

Cryptocoryne willisii        4.20 €

Eleocharis parvula            4.20 €

Hemiantus callitrichoides Cuba  4.20 €

Hemiantus micranthenoides       4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     4.20 €

Hygrophyla difformis      4.20 €

Hygrophyla polisperma 4.20 €

Hygrophyla salicifolia      4.20 €

Limnophila sessiliflora    4.20 €

Microsorium pteropus   7.80 €

Pistia stratiotes 3.00 €

Vallisneria americana "gigantea"               4.20 €

Vallisneria spiralis             4.20 €

Παραλαβή 12/02/16 Φυτά

12.02.2016
από stavros tsipas

Alternanthera reinickii "mini"     4.20 €

Alternanthera rosanervig             4.20 €

Anubias barteri var. barteri          7.80 €

Anubias barteri var. nana             7.80 €

Anubias giganthea           7.80 €

Bacopa monnieri              4.20 €

Cabomba aquatica           4.20 €

Cladophora - Gömbmoha 6-7 cm!!!         3.00 €

crinum calamistratum    7.80 €

crinum thaienium            4.20 €

Cryptocoryne balansae 4.20 €

Cryptocoryne parva        4.20 €

Cryptocoryne wallisii      4.20 €

Cryptocoryne wendtii Tropica    4.20 €

Echinodorus magdalensis             4.20 €

Echinodorus spidernet  4.20 €

Egeria densa      4.20 €

Eleocharis parvula            4.20 €

Eustralis stellata                4.20 €

Glossostigma elatinoides              4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"         4.20 €

Hygrophyla polisperma 4.20 €

Hygrophyla salicifolia      4.20 €

Limnophila sessiliflora    4.20 €

Ludwigia arcuata              4.20 €

Ludwigia repens               4.20 €

Micranthemum umbrosum         4.20 €

Microsorium pteropus   7.80 €

Nomaphyla stricta           4.20 €

Nomaphyla stricta "bonsai"         4.20 €

Pistia stratiotes 3.00 €

Rotala rotundifolia           4.20 €

Vallisneria americana "gigantea"               4.20 €

Vallisneria spiralis             4.20 €

Παραλαβή 28/01/16 Τροπικά ψάρια γλυκού νερου

04.02.2016
από stavros tsipas

Aequidens rivulatus        Green terror      6-7cm    15.60 €

Aequidens rivulatus        Green terror      4-5cm    5.60 €

Apteronotus aldifrons   Black ghost knife              10cm     16.00 €

Aulonocara jacobfreibergi            Aul. Jacobfreibergi-albino            6-7cm    15.00 €

Aulonocara jacobfreibergi            Aul. Jacobfreibergi-red  7-8cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-blue     6-7cm    15.00 €

Aulonocara baenschi      Nyassa peacock-yellow 6-7cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-albino  6-7cm    15.00 €

Aulonocara marmelade OB          Nyassa peacock-OB        6-7cm    15.00 €

Aulonocara maleri "Red"              Nyassa peacock-red side              6-7cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-pink      6-7cm    15.00 €

Aulonocara sp. "Rubescens"       Nyassa peacock-red       7-8cm    15.00 €

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                6-7cm    5.60 €

Barbodes schwanwnfeldii            Tin foil barb        6-7cm    5.50 €

Betta splendens               Assorted siamese male fighter  5-6cm    3.50 €

Chromobotia macracanthus        Clown loach        5-6cm    5.80 €

Brachydanio rerio            Zebra danio        2-3cm    0.80 €

Systomus tetrazona        Tiger barb assorted         3-4cm    2.50 €

Carassius auratus             Assorted fantail goldfish               5-6cm    6.80 €

Carassius auratus             Black moor fantail goldfish           3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Calico fantail goldfish      3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Red/white fantail goldfish            3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Red cap fantail goldfish 3-4cm    3.00 €

Herichthys carpinte         Texas cichlid       4-5cm    6.50 €

Thorichthys meeki           Firemouth cichlid             4-5cm    5.50 €

Colisa chuna       Golden honey dwarf gourami    3-4cm    3.60 €

Colisa chuna       Honey gourami-red flame            3-4cm    3.30 €

Colisa lalia            Dwarf gourami PAIRS     4-5cm    4.20 €

Corydoras aeneus           Bronze corydoras             3-4cm    2.60 €

Corydoras aeneus           Albino corydoras              3-4cm    2.60 €

Corydoras paleatus         Pepper corydoras            3-4cm    2.60 €

Corydoras sterbai            Sterbai corydoras             3-4cm    4.60 €

Corydoras trilineatus      Julii corydoras    3-4cm    4.60 €

Haplochromis ahlii           Haplo. Ahli          6-7cm    13.00 €

Hemigrammus erythrozonus      Glowlight tetra  1-2cm    1.00 €

Hemigrammus bleheri   Rummy nose tetra          1-2cm    1.80 €

Epalzeorhynchos frenatus           Rainbow shark  6-7cm    2.60 €

Labidochromis caeruleus              Labidochromis caeruleus              3-4cm    5.00 €

Metynnis hypsauchenm               Silver dollar         3-4cm    7.20 €

Neocaridina species        Red cherry shrimp           1-2cm    1.70 €

Osteoglossum bicirrhosum          Silver arrowana 10-11cm               35.00 €

Otocinclus affinis              Otocinclus affinis              3-4cm    5.30 €

Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra     1-2cm    1.80 €

Paracheirodon innesi     Neon tetra          1cm        1.00 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Male     2-3cm    2.00 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Female                2-3cm    1.30 €

Poecilia sphenops            Black molly          4-5cm    1.80 €

Poecilia sphenops            Blood red molly                4-5cm    2.20 €

potamotrygon   motoro                 15cm     140.00€

Procambarus clarkii         Freshwater red lobster 5-6cm    9.80 €

Pseudotropheus demasoni         Pseudo. Demasoni          3-4cm    6.80 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT           4-5cm    6.00 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT (SP)  8-10cm 20.00 €

Pterophyllum scalare     Golden marbled angel VT             4-5cm    6.00 €

Pterophyllum scalare     Koi angel              4-5cm    6.00 €

Pterygolichthys species Orange marble hi-fin      6-7cm    4.30 €

Symphysodon aequifasciata       Pigeon blood discus        4-5cm    25.00 €

Symphysodon aequifasciata       Red turquoise discus      4-5cm    20.00 €

Synodontis eupterus      Syn eupterus-upside down catfish           3-4cm    5.00 €

Trichogaster leeri             Pearl gourami    4-5cm    3.60 €

Xiphophorus helleri        Assorted sword                5-6cm    2.20 €

Xiphophorus maculatus                Assorted platy   2-3cm    1.20 €

                                               

                                               

PARACANTHURUS HEPATUS       BLUE TANG                         38.00 €

HALICHOERES CHRYSUS                YELLOW WRASSE                              11.00 €

HALICHOERES MELANURUS        MELANURUS WRASSE                   19.00 €

Παραλαβή 08/01/16 Φυτά

09.01.2016
από stavros tsipas

Alternanthera reinickii "mini"         4.20 €

Alternanthera rosanervig   4.20 €

Anubias barteri var. barteri 6.80 €

Anubias barteri var. nana   6.80 €

Aponogeton madagascarensis βολβος   4.20 €

Aponogeton ulvaceus βολβος     4.20 €

Cabomba aquatica  4.20 €

Cladophora   3.00 €

crinum calamistratum          6.80 €

crinum thaenium     4.20 €

Cryptocoryne balansae      4.20 €

Cryptocoryne wallisii           4.20 €

Cryptocoryne wendtii Tropica        4.20 €

Echinodorus magdalensis 4.20 €

Hemiantus callitrichoides Cuba    4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"        4.20 €

Hygrophyla difformis           4.20 €

Hygrophyla polisperma       4.20 €

Limnophila sessiliflora        4.20 €

Ludwigia arcuata     4.20 €

Microsorium pteropus         6.80 €

Vallisneria americana "gigantea" 4.20 €

Taxiphyllum montagnei      4.20 €

 

Παραλαβή 28/12/15 Αφρικανικες κιχλιδες και Τροπικά ψάρια γλυκού νερού

28.12.2015
από stavros tsipas
Neolamprologus leleupi Uvira Orange 5-6cm 15.00 €
Cynotilapia afra Jalo "pair" 7-9cm 62.00 €
Cynotilapia afra Jalo 3-4cm 6.80 €
Cynotilapia pulpican "male" 7-9cm 31.00 €
Labidochromis chisumulae   3-4cm 6.80 €
Labidochromis chisumulae "pair" 7-9cm 62.00 €
Labidochromis sp. Hongi Super Red 3-4cm 6.80 €
Metriaclima hajomaylandi Chizumulu Island 7-9cm 31.00 €
Pseudotropheus daktari   3-4cm 6.80 €
Pseudotropheus elongatus Chewere 6-7cm 20.00 €
Pseudotropheus elongatus Chewere 3-4cm 6.80 €
Pseudotropheus flavus   3-4cm 6.80 €
Pseudotropheus polit "trio" 7-9cm 93.00 €
Pseudotropheus polit Lion's Cove 3-4cm 6.80 €
Pseudotropheus Saulosi   3-4cm 6.80 €
Pseudotropheus sp. Msobo Magunga Ngwazi "male" 7-9cm 31.00 €
Pseudotropheus sp. Neon spot 3-4cm 6.80 €
Tropheops sp. Chilumba 3-4cm 6.80 €
       
       
Heros severus Severum Red Spot 8-10cm 38.00 €
Herotilapia multispinosa   4-5cm 12.00 €
Heros severus   4-5cm 9.80 €
Apistogramma Viejita Gold 4-5cm 9.80 €
Mikrogeophagus ramirezi German Blue Ram 3-4cm 4.50 €
Pterophyllum scalare Marbled 3-4cm 4.00 €
Corydoras paleatus   3-3,5cm 1.30 €
Corydoras paleatus Albino 3-3,5cm 1.30 €
Cheirodon axelrodi Cardinal tetra 2cm 1.80 €
Barbus tetrazona   2-2,5cm 1.30 €
Pterygoplichthys joselimaianus   5-6cm 7.50 €
Ancistrus   3-4cm 3.00 €

Παραλαβή 09/1215 Τροπικά ψάρια γλυκού νερού

09.12.2015
από stavros tsipas

Aequidens rivulatus  Green terror  4-5cm 8.80 €

Apteronotus aldifrons          Black ghost knife      9-10cm           15.00 €

Astronotus ocellatus            Albino tiger oscar      10-11cm         28.00 €

Astronotus ocellatus            Assorted oscar         6.5cm 9.80 €

Astronotus ocellatus            Red tiger oscar         10-11cm         28.00 €

Aulonocara jacobfreibergi   Aul. Jacobfreibergi-red        6-7cm 14.80 €

Aulonocara sp           Nyassa peacock-blue          6-7cm 14.80 €

Aulonocara sp           Nyassa peacock-pink           6-7cm 14.80 €

Aulonocara sp           Nyassa peacock-red            6-7cm 14.80 €

Aulonocara sp           Nyassa peacock-yellow       6-7cm 14.80 €

Balantiocheilos melanopterus        Silver bala shark       6-7cm 4.20 €

Betta splendens       Tricolor siamese male fighter          5cm     4.20 €

Botia macracantha   Clown loach   5cm     5.80 €

Capoeta tetrazona   Tiger barb assorted  3-4cm 2.50 €

Cobitis taenia            Weather loach          10cm  4.00 €

Colisa lalia      Dwarf gourami PAIRS         4-5cm 4.50 €

Colisa lalia      Neon red dwarf gourami Male        4-5cm 5.60 €

Corydoras aeneus    bronze            3cm     2.40 €

Corydoras aeneus    albino              3cm    

Corydoras paleatus  pepper            3cm    

Corydoras sterbai     Sterbai corydoras     2-3cm 4.80 €

Hemigrammus bleheri          Rummy nose tetra    2cm     1.80 €

Herichthys carpintis  Texas cichlid  3-4cm 6.40 €

Hyphessobrycon herbertaxelrodi   Black neon tetra       2cm     1.00 €

Hypostomus plecostomus  Clown sucker 8cm     6.80 €

Kryptopterus bicirrhis           Ghost catfish (Seasonal)    5cm     5.00 €

Labidochromis caeruleus                3-4cm 5.00 €

Lebeotropheus fuelleborni  Lebeotropheus fuelleborni  6-7cm 14.80 €

Metynnis hypsauchen          Silver dollar    3-4cm 5.40 €

Mikrogeophagus altispinosa           Bolivian butterfly cichlid        5-6cm 5.50 €

Mikrogeophagus ramirezi    Ram cichlid    3-4cm 4.50 €

Paracheirodon axelrodi        Cardinal tetra            2cm     1.80 €

Paracheirodon innesi           Neon tetra     1.5cm 1.00 €

Poecilia reticulata     Assorted guppy Female      3cm     1.00 €

Poecilia reticulata     Assorted guppy Male           3cm     1.50 €

Poecilia sphenops    Assorted molly LT     4cm     1.80 €

Poecilia sphenops    Black molly     4cm     1.50 €

Pseudotropheus acei           Pseudotropheus acci           3-4cm 6.80 €

Pseudotropheus sp  Pseudo. Lombardoi  6-7cm 7.80 €

Pterophyllum scalare            Assorted angel VT   5cm     5.50 €

Pterophyllum scalare            Koi angel        5cm     5.50 €

Pterophyllum scalare            Marbled angel VT     5cm     5.50 €

Rasbora heteromorpha       Harlequin rasbora     2cm     1.40 €

Symphysodon aequifasciata          Altum flora discus     6.5cm 32.00 €

Symphysodon aequifasciata          Brilliant blue turquoise discus         12-13cm         98.00 €

Symphysodon aequifasciata          Golden pigeon blood discus           6.5cm 32.00 €

Symphysodon aequifasciata          Leopard red discus  6.5cm 32.00 €

Symphysodon aequifasciata          Pigeon blood discus             12-13cm         98.00 €

Symphysodon aequifasciata          Red melon discus     6.5cm 32.00 €

Symphysodon aequifasciata          Stardust discus         6.5cm 32.00 €

Thorichthys meeki    Firemouth cichlid      4-5cm 5.40 €

Trichogaster leeri      Pearl gourami            5cm     4.60 €

Tropheus moorii        Tropheus moorii-assorted   5cm     12.00 €

Xiphophorus helleri  Assorted sword         4cm     1.70 €

Xiphophorus maculatus      Assorted mickey platy          3cm     1.20 €

Xiphophorus maculatus      Assorted platy           3cm     1.20 €

 

                                   

                                   

Carassius auratus    Assorted fantail goldfish      5-6cm 5.20 €

Carassius auratus    Pearl-scale red white goldfish         5-6cm 7.20 €

Carassius auratus    Red cap fantail goldfish       3-4cm 3.00 €

Carassius auratus    Red/black fantail goldfish    3-4cm 2.20 €

                                   

neocaridina    green              1-1.5cm          2.30 €

neocaridina    red cherry       1-1.5cm          1.50 €

neritina           zebra snail     2cm     1.90 €

Παραλαβή 27/11/15 Φυτά

27.11.2015
από stavros tsipas

Alternanthera reinickii "mini"     3.80 €

Alternanthera rosanervig             3.80 €

Anubias barteri var. barteri          6.80 €

Anubias barteri var. nana             6.80 €

Bolbitis heudeloti             9.80 €

Cabomba aquatica           3.80 €

Cladophora         3.80 €

Cryptocoryne balansae 3.80 €

Cryptocoryne wendtii Tropica    3.80 €

Cryptocoryne willisii        3.80 €

Egeria densa      3.80 €

Eleocharis parvula            3.80 €

Eustralis stellata                3.80 €

Heteranthera zosterifolia             3.80 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     3.80 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"         3.80 €

Hygrophyla difformis      3.80 €

Hygrophyla polisperma 3.80 €

Lilaeopsis n.zeelandia    3.80 €

Limnophila sessiliflora    3.80 €

Microsorium pteropus   6.80 €

Nomaphyla stricta green              3.80 €

Pistia stratiotes 3.80 €

Rorippa aquatica              3.80 €

Vallisneria americana "gigantea"               3.80 €

Vallisneria spiralis             3.80 €

Παραλαβή 16/11/15 Τροπικά ψάρια γλυκού νερού

16.11.2015
από stavros tsipas

Aequidens pulcher          Electric Blue Acara           7.00

Altolamprologus calvus                 Black Zair F1        13.00

Altolamprologus compressiceps                Mutondwe F0  13.00

Altolamprologus compressiceps                Gold head Kantalamba F0           13.00

Cichlasoma salvini                            10.00

Copadichromis borleyi   Red fin 6.00

Hemichromis Lifalili                         7.00

L 128 Ancistrinae s.p.                     50.00

L 200 Baryancistrus demantoides                              50.00

Labidochromis   chizumulae, Chizumulu 6.00

Lamprologus      ocellatus gold 11.00

Lamprologus      multifasciatus    11.00

Melanochromis                maingano            6.00

Melanochromis                auratus 5.00

Metriaclima        long pelvic Galileya Reef               6.00

Metriaclima        lombardoi           6.00

Microgeophagus ramirezi             Electric Blue        7.00

Mikrogeophagus ramirezi            German Blue Ram           4.00

Neolamprologus              tretocephalus    16.00

Paracheirodon axelrodi                 1.60

Placidochromis sp            Gissel    13.00

Pseudotropheus              socolofi albino   6.00

Pseudotropheus              elongatus Mpanga          6.00

Pseudotropheus              elongatus Chewere        6.00

Pterophyllum scalare                     2.00

Pterophyllum sp.             Peru      10.00

Παραλαβή 12/11/15 Φυτά

12.11.2015
από stavros tsipas

Alternanthera rosanervig  3,80€

Anubias barteri var. barteri XL 7,80€

Anubias barteri var. nana 6,80€

Cabomba aquatica 3,80€

Cladophora 3,80€

Crinum calamistratum 6,80€

Crinum thaenium 3,80€

Cryptocoryna parva 3.80€

Cryptocoryne wendtii Tropica 3,80€

Cryptocoryne willisii 3,80€

Echinodorus magdalensis 3,80€

Echinodorus ozelot 3,80€

Echinodorus tricolor 3,80€

Egeria densa 3,80€

Eleocharis parvula 3,80€

Hemiantus callitrichoides Cuba 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia" 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Siamensis" 3,80€

Limnophila sessiliflora 3,80€

Ludwigia arcuata 3.80€

Ludwigia grandulosa 3,80€

Microsorium pteropus 6,80€

Vallisneria spiralis 3,80€

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Νέα δημοσίευση