Παραλαβή 28/01/16 Τροπικά ψάρια γλυκού νερου

Παραλαβή 28/01/16 Τροπικά ψάρια γλυκού νερου

04.02.2016
by stavros tsipas

Aequidens rivulatus        Green terror      6-7cm    15.60 €

Aequidens rivulatus        Green terror      4-5cm    5.60 €

Apteronotus aldifrons   Black ghost knife              10cm     16.00 €

Aulonocara jacobfreibergi            Aul. Jacobfreibergi-albino            6-7cm    15.00 €

Aulonocara jacobfreibergi            Aul. Jacobfreibergi-red  7-8cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-blue     6-7cm    15.00 €

Aulonocara baenschi      Nyassa peacock-yellow 6-7cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-albino  6-7cm    15.00 €

Aulonocara marmelade OB          Nyassa peacock-OB        6-7cm    15.00 €

Aulonocara maleri "Red"              Nyassa peacock-red side              6-7cm    15.00 €

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-pink      6-7cm    15.00 €

Aulonocara sp. "Rubescens"       Nyassa peacock-red       7-8cm    15.00 €

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                6-7cm    5.60 €

Barbodes schwanwnfeldii            Tin foil barb        6-7cm    5.50 €

Betta splendens               Assorted siamese male fighter  5-6cm    3.50 €

Chromobotia macracanthus        Clown loach        5-6cm    5.80 €

Brachydanio rerio            Zebra danio        2-3cm    0.80 €

Systomus tetrazona        Tiger barb assorted         3-4cm    2.50 €

Carassius auratus             Assorted fantail goldfish               5-6cm    6.80 €

Carassius auratus             Black moor fantail goldfish           3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Calico fantail goldfish      3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Red/white fantail goldfish            3-4cm    2.20 €

Carassius auratus             Red cap fantail goldfish 3-4cm    3.00 €

Herichthys carpinte         Texas cichlid       4-5cm    6.50 €

Thorichthys meeki           Firemouth cichlid             4-5cm    5.50 €

Colisa chuna       Golden honey dwarf gourami    3-4cm    3.60 €

Colisa chuna       Honey gourami-red flame            3-4cm    3.30 €

Colisa lalia            Dwarf gourami PAIRS     4-5cm    4.20 €

Corydoras aeneus           Bronze corydoras             3-4cm    2.60 €

Corydoras aeneus           Albino corydoras              3-4cm    2.60 €

Corydoras paleatus         Pepper corydoras            3-4cm    2.60 €

Corydoras sterbai            Sterbai corydoras             3-4cm    4.60 €

Corydoras trilineatus      Julii corydoras    3-4cm    4.60 €

Haplochromis ahlii           Haplo. Ahli          6-7cm    13.00 €

Hemigrammus erythrozonus      Glowlight tetra  1-2cm    1.00 €

Hemigrammus bleheri   Rummy nose tetra          1-2cm    1.80 €

Epalzeorhynchos frenatus           Rainbow shark  6-7cm    2.60 €

Labidochromis caeruleus              Labidochromis caeruleus              3-4cm    5.00 €

Metynnis hypsauchenm               Silver dollar         3-4cm    7.20 €

Neocaridina species        Red cherry shrimp           1-2cm    1.70 €

Osteoglossum bicirrhosum          Silver arrowana 10-11cm               35.00 €

Otocinclus affinis              Otocinclus affinis              3-4cm    5.30 €

Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra     1-2cm    1.80 €

Paracheirodon innesi     Neon tetra          1cm        1.00 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Male     2-3cm    2.00 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Female                2-3cm    1.30 €

Poecilia sphenops            Black molly          4-5cm    1.80 €

Poecilia sphenops            Blood red molly                4-5cm    2.20 €

potamotrygon   motoro                 15cm     140.00€

Procambarus clarkii         Freshwater red lobster 5-6cm    9.80 €

Pseudotropheus demasoni         Pseudo. Demasoni          3-4cm    6.80 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT           4-5cm    6.00 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT (SP)  8-10cm 20.00 €

Pterophyllum scalare     Golden marbled angel VT             4-5cm    6.00 €

Pterophyllum scalare     Koi angel              4-5cm    6.00 €

Pterygolichthys species Orange marble hi-fin      6-7cm    4.30 €

Symphysodon aequifasciata       Pigeon blood discus        4-5cm    25.00 €

Symphysodon aequifasciata       Red turquoise discus      4-5cm    20.00 €

Synodontis eupterus      Syn eupterus-upside down catfish           3-4cm    5.00 €

Trichogaster leeri             Pearl gourami    4-5cm    3.60 €

Xiphophorus helleri        Assorted sword                5-6cm    2.20 €

Xiphophorus maculatus                Assorted platy   2-3cm    1.20 €

                                               

                                               

PARACANTHURUS HEPATUS       BLUE TANG                         38.00 €

HALICHOERES CHRYSUS                YELLOW WRASSE                              11.00 €

HALICHOERES MELANURUS        MELANURUS WRASSE                   19.00 €

Comments

cbd oil ananda cbd oil cbd oil cbd gummies hemp cbd oil cbd oil

cbd oil cbd oil green roads cbd cbd oil cbd oil cbd oil amazon
elimite 5 cream price
elimite cream
buy elimite cream over the counter
buy elimite cream
elimite cream
buy elimite cream over the counter
Click here!..
New post